×
×

Avtal

1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan kund (nedan kallad kunden) och Q360 Sverige AB (org. nr 556948-7175).
1.2 För att få teckna avtal med Q360 Sverige AB krävs en fysisk myndig eller juridisk person. Om personen inte är myndig så är dennes målsman ansvarig.

2. Beställning och betalning

2.1 Beställningen är bindande från det att Q360 Sverige AB har aktiverat kundens kontrollpanelkonto. Q360 Sverige AB förbehåller sig rätten att avböja beställning utan förklaring.
2.2 Avgiften för abonnemanget debiteras enligt gällande prislista på hemsidan.
2.3 Vid utebliven betalning inaktiveras kontot.
2.4 30 dagar efter utebliven betalning raderas kontot och all data kunden har på Q360 Sverige ABs servrar.
2.5 Betalning sker i förskott med det betalsätt kunden valt vid beställning.
2.6 Fakturor och betalningspåminnelser skickas enbart elektroniskt via e-post. Kunden ansvarar för att den e-post adress som anges fungerar korrekt och uppdateras vid förändringar. Kunden kan i kundportalen lägga till fler kontakter som skall ta emot fakturor och övriga meddelanden.

3. Abonnemang

3.1 Vid beställning på hemsidan anger kunden vilket abonnemang samt tillhörande tjänster kunden skall ha. Kunden kan även komplettera med fler tjänster senare via kundportalen.
3.2 Kunden är alltid skyldig att betala kostnaden för en domänregistrering även om han eller hon väljer att säga upp abonnemanget inom 30 dagar enligt § 4.1.
3.3 Q360 Sverige AB äger rätten att kontrollera all information som kunden lagrar på Q360 Sverige ABs servrar.
3.4 Kunden får inte upplåta eller sälja vidare hela eller delar av abonnemanget till tredje part utan skriftligt tillstånd från Q360 Sverige AB.
3.5 Kunden får inte överlåta abonnemanget utan skriftligt tillstånd från Q360 Sverige AB.

4. Garantier

4.1 För att kunden skall kunna testa våra produkter och tjänster erbjuder vi en så kallad ”Nöjd kund garanti”. Detta innebär att kunden kan säga upp abonnemanget inom 30 dagar från att Q360 Sverige AB aktiverat abonnemanget och få tillbaka eventuellt inbetalda pengar. Garantin omfattar samtliga webbhotellpaket. Avgifter för registrering av domäner och övriga produkter/tjänster/extratjänster återbetalas ej.
4.2 Vi garanterar 99.9% upptid för våra webbhotelltjänster under varje enskild kalendermånad. Skulle upptiden vara lägre än 99.9% så kompenserar vi på anmodan av kunden det aktuella kontot med en hel extra månads abonnemang. Garantin omfattar enbart våra webbhotellpaket. Domäner, extratjänster och övriga produkter/tjänster omfattas ej av denna garanti. Garantin omfattar ej heller lägre upptid på grund av avbrott som är planerade, tex nödvändigt underhåll.

5. Uppsägning

5.1 Uppsägning kan ske på två sätt: 1) Genom att inte betala för kommande abonnemangsperiod. 2) Genom att begära uppsägning av tjänsten i kundportalen.
5.2 Återbetalning sker ej på eventuellt innestående abonnemangsavgift med undantag enligt § 4.1.

6. Kundens ansvar

6.1 Kunden ansvarar själv att dennes kontaktuppgifter alltid stämmer. Förändringar skall kunden ändra via Kundportalen.
6.2 Kunden ansvarar för att avtalet följs samt att betalningar sker i tid.
6.3 Kunden ansvarar för allt publicerat material. Svensk, Brittisk, Amerikansk, internationell lag och god publicistisk sed gäller.
6.4 Kunden ansvarar för att tredje parts tjänster inte orsakar problem såsom t.ex. DoS attacker och hackning.
6.5 Kunden får inte installera programvara/script/källkod som orsakar störningar i Q360 Sverige AB:s utrustning.
6.6 Kundens script/besökare får inte belasta servern i högre grad än vad som är skäligt. Q360 Sverige AB äger rätten att vid varje enskilt fall själva bedöma vad som är skäligt.
6.7 Kunden får inte göra massutskick via e-post (sk. SPAM/UBE/UCE). Om detta sker kommer Q360 Sverige AB utan dröjsmål att avsluta kundens abonnemang. Dessutom kommer Q360 Sverige AB oundvikligen att kräva en ersättning på 15 kr exklusive moms per skickat SPAM. Om du är osäker på vad SPAM är kan du läsa mer hos Wikipedia.
6.8 Kunden ansvarar för att den e-postadress som finns registrerad i kontrollpanelen fungerar och töms av en fysisk person.
6.9 Kunden får inte på något sätt orsaka skada på eller obehörigt komma åt andra delar av Q360 Sverige AB:s nät.
6.10 Kunden får inte på något sätt försöka skada Q360 Sverige AB:s servrar eller övrig utrustning.
6.11 Kunden ansvarar för de användarnamn och lösenord samt andra kontouppgifter som används.
6.12 Vid beställning anges gränser för hur mycket trafik och hur mycket hårddiskutrymme som ingår i abonnemanget. Om dessa gränser överskrids meddelas kunden via e-post. Kunden kan då välja att köpa till det kunden anses behöva eller minska på trafiken och/eller hårddiskutrymmet.
6.13 Q360 Sverige AB förbehåller sig rätten att omgående stänga ner kundens tjänster utan återbetalning vid brott mot detta avtal.
6.14 Kunden får inte överlåta avtalet utan skriftligt medgivande från Q360 Sverige AB.
6.15 Kunden förbinder sig att ersätta Q360 Sverige AB för skador som uppstår när kunden missbrukar Q360 Sverige AB:s egendom.
6.16 Q360 Sverige AB erbjuder backup i alla abonnemang som en extra säkerhetsfunktion. Dock bär kunden alltid ansvaret för att göra backup av det som lagras hos Q360 Sverige AB.
6.17 Kunden får inte använda tjänsten för att skapa olägenhet för tredje part.

7. Ansvarsbegränsning

7.1 Q360 Sverige AB tar inte ansvar för förlust av data, inkomstbortfall, minskad produktivitet etc. på grund av fel, fördröjningar, ofullkomligheter, avbrott, uteblivna leveranser i form av data eller liknande. Vidare ansvarar Q360 Sverige AB ej heller för skador gällande tredje part.
7.2 Q360 Sverige AB ansvarar ej för skador orsakade av direkt oaktsamhet eller slarv av vår personal eller någon av Q360 Sverige AB anlitade underleverantörer.
7.3 Q360 Sverige AB kan inte ställas ansvarig för högre ersättningar än kostnaden för en utebliven produkt eller tjänst. Ersättningen baseras då på den tid som produkten eller tjänsten inte fungerat.

8. Force Majeure

8.1 Q360 Sverige AB ansvarar inte för omständigheter utanför Q360 Sverige AB:s kontroll. Detta innefattar brand, åsknedslag, inbrott, elavbrott, olycksfall, krig, upplopp, myndighetsbestämmande, översvämning, naturkatastrof eller liknande händelser. Vidare ansvarar Q360 Sverige AB inte heller för dessa händelser hos våra leverantörer.

9. Överskridande av trafikmängd och diskutrymme

9.1 Vid beställning anges hur mycket trafikmängd samt hur mycket hårddiskutrymme som ingår. När gränsen för utnyttjande överskrids, inaktiveras tjänsten och kan aktiveras genom att uppgradera abonnemanget.

10. Ändring av villkor

10.1 Q360 Sverige AB har rätt att ändra avtalsvillkoren när som helst. Avtalet gäller för varje enskild avtalsperiod.

11. Tvist

11.1 Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras i svensk domstol enligt svensk rätt.

Kopiering av hela eller delar av avtalet är förbjuden.
Avtalet uppdaterades 2014-08-28